Page Time: 0.5858s

Memory: 14.3321 MB (Peak: 29.4348 MB)

Queries (25, time: 0.0691s, 11.8%)

 1. SELECT data_key, data_value
  FROM xf_data_registry
  WHERE data_key IN ('options', 'languages', 'contentTypes', 'codeEventListeners', 'deferredRun', 'simpleCache', 'addOns', 'defaultStyleProperties', 'routeFiltersIn', 'routeFiltersOut', 'routesPublic', 'nodeTypes', 'bannedIps', 'discouragedIps', 'styles', 'displayStyles', 'userBanners', 'smilies', 'bbCode', 'threadPrefixes', 'userTitleLadder', 'reportCounts', 'moderationCounts', 'userModerationCounts', 'notices', 'userFieldsInfo')
  Run Time: 0.001032
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_data_registryrangePRIMARYPRIMARY27 26Using where
 2. SELECT cache_value
  FROM xf_permission_combination
  WHERE permission_combination_id = ?
  Params: 1
  Run Time: 0.000252
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_permission_combinationconstPRIMARYPRIMARY4const1 
 3. SELECT user.*
  	,
  		user_profile.*,
  		user_option.*,
  		user_privacy.*,
  		0 AS following_0
  FROM xf_user AS user
  
  		LEFT JOIN xf_user_profile AS user_profile ON
  			(user_profile.user_id = user.user_id)
  		LEFT JOIN xf_user_option AS user_option ON
  			(user_option.user_id = user.user_id)
  		LEFT JOIN xf_user_privacy AS user_privacy ON
  			(user_privacy.user_id = user.user_id)
  WHERE user.user_id = ?
  Params: 5253
  Run Time: 0.002640
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEuserconstPRIMARYPRIMARY4const1 
  SIMPLEuser_profileconstPRIMARYPRIMARY4const1 
  SIMPLEuser_optionconstPRIMARYPRIMARY4const1 
  SIMPLEuser_privacyconstPRIMARYPRIMARY4const1 
 4. SELECT trophy.*,
  	user_trophy.award_date
  FROM xf_user_trophy AS user_trophy
  INNER JOIN xf_trophy AS trophy ON (trophy.trophy_id = user_trophy.trophy_id)
  WHERE user_trophy.user_id = ?
  ORDER BY user_trophy.award_date DESC
  Params: 5253
  Run Time: 0.001158
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEuser_trophyrefPRIMARY,user_id_award_dateuser_id_award_date4const3Using where; Using index
  SIMPLEtrophyeq_refPRIMARYPRIMARY4nganhdie_ddia.user_trophy.trophy_id1 
 5. INSERT INTO `xf_session` (`session_id`, `session_data`, `expiry_date`) VALUES (?, ?, ?)
  Params: e86c075a31199b9074cc4a670e18c265, a:6:{s:12:"sessionStart";i:1508338754;s:2:"ip";s:4:"6QO";s:11:"sessionCsrf";s:16:"TPZ6N8q5trNmDG36";s:9:"userAgent";s:39:"CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)";s:7:"robotId";s:0:"";s:16:"previousActivity";i:0;}, 1508342354
  Run Time: 0.000419
 6. INSERT INTO xf_session_activity
  	(user_id, unique_key, ip, controller_name, controller_action, view_state, params, view_date, robot_key)
  VALUES
  	(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE
  	ip = VALUES(ip),
  	controller_name = VALUES(controller_name),
  	controller_action = VALUES(controller_action),
  	view_state = VALUES(view_state),
  	params = VALUES(params),
  	view_date = VALUES(view_date),
  	robot_key = VALUES(robot_key)
  Params: 0, 6QO, 6QO, XenForo_ControllerPublic_Member, Trophies, valid, user_id=5253, 1508338754,
  Run Time: 0.002706
 7. SELECT title, template_compiled
  FROM xf_template_compiled
  WHERE title IN ('page_nav', 'wf_widget_wrapper', 'wf_widget_threads', 'wf_widget_online_users', 'wf_widget_stats', 'member_trophies', 'xenCODE_Meta_Keywords', 'wf_hook_moderator_bar', 'wf_revealer', 'tinhte_xentag_bb_code_tag_tag', 'tinhte_xentag_hook_message_below', 'tinhte_xentag_hook_message_content', 'tinhte_xentag_hook_message_notices', 'tinhte_xentag_hook_navigation_tabs_forums', 'tinhte_xentag_hook_post_private_controls', 'tinhte_xentag_hook_post_public_controls', 'PAGE_CONTAINER')
  	AND style_id = ?
  	AND language_id = ?
  Params: 8, 2
  Run Time: 0.000623
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_template_compiledrangePRIMARYPRIMARY60 17Using where
 8. SELECT title, phrase_text
  FROM xf_phrase_compiled
  WHERE language_id = ?
  	AND title IN ('trophy_3_title', 'trophy_3_description', 'trophy_2_title', 'trophy_2_description', 'trophy_1_title', 'trophy_1_description')
  Params: 2
  Run Time: 0.001791
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_phrase_compiledrangePRIMARYPRIMARY106 6Using where
 9. SELECT data_key, data_value
  FROM xf_data_registry
  WHERE data_key IN ('wfc__1_member_trophies')
  Run Time: 0.000719
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_data_registryconstPRIMARYPRIMARY27const1 
 10. SELECT data_key, data_value
  FROM xf_data_registry
  WHERE data_key IN ('wfc_cce42e7684f61092ee48c')
  Run Time: 0.000345
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_data_registryconstPRIMARYPRIMARY27const1 
 11. INSERT INTO xf_data_registry
  	(data_key, data_value)
  VALUES
  	(?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE
  	data_value = VALUES(data_value)
  Params: wfc_cce42e7684f61092ee48c, a:2:{s:23:"member_trophies_lock_21";a:2:{s:4:"html";s:1:"1";s:4:"time";i:1508338754;}s:23:"member_trophies_lock_22";a:2:{s:4:"html";s:1:"0";s:4:"time";i:1508338316;}}
  Run Time: 0.003600
 12. SELECT thread.*
  	,
  	user.gender, user.avatar_date, user.gravatar
  FROM xf_thread AS thread 
  
  	LEFT JOIN xf_user AS user ON
  		(user.user_id = thread.user_id)
  WHERE (thread.node_id IN ('89')) AND (thread.sticky = 0) AND (thread.discussion_state IN ('visible'))
  ORDER BY thread.post_date DESC
   LIMIT 15
  Run Time: 0.000667
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEthreadindexnode_id_last_post_date,node_id_sticky_state_last_postpost_date4 677Using where
  SIMPLEusereq_refPRIMARYPRIMARY4nganhdie_ddia.thread.user_id1 
 13. SELECT content_id, cache_value
  FROM xf_permission_cache_content
  WHERE permission_combination_id = ?
  	AND content_type = 'node'
  Params: 1
  Run Time: 0.000333
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_permission_cache_contentrefPRIMARYPRIMARY31const,const45Using where
 14. SELECT node.*, forum.*
  	
  FROM xf_forum AS forum
  INNER JOIN xf_node AS node ON (node.node_id = forum.node_id)
  
  WHERE node.node_id IN (89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89)
  Run Time: 0.000739
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEforumrangePRIMARYPRIMARY4 1Using where
  SIMPLEnodeeq_refPRIMARYPRIMARY4nganhdie_ddia.forum.node_id1 
 15. INSERT INTO xf_data_registry
  	(data_key, data_value)
  VALUES
  	(?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE
  	data_value = VALUES(data_value)
  Params: wfc__1_member_trophies, a:2:{s:18:"member_trophies_21";a:2:{s:4:"html";s:3809:"<div class="avatarList"> <ul> <li class="thread-49594 thread-node-89"> <a href="members/gaunhoibomhn.7634/" class="avatar Av7634s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/casual/xenforo/avatars/avatar_s.png" width="48" height="48" alt="gaunhoibomhn" /></a> <a title="Những kinh nghiệm chơi xóc đĩa cho người mới bắt đầu" class="Tooltip" href="threads/nhung-kinh-nghiem-choi-xoc-dia-cho-nguoi-moi-bat-dau.49594/"> Những kinh nghiệm chơi xóc đĩa... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/gaunhoibomhn.7634/" class="username">gaunhoibomhn</a> posted <abbr class="DateTime" data-time="1508297027" data-diff="41727" data-datestring="18/10/17" data-timestring="10:23">18/10/17 lúc 10:23</abbr> </div> </li> <li class="thread-48721 thread-node-89"> <a href="members/gaunhoibomhn.7634/" class="avatar Av7634s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/casual/xenforo/avatars/avatar_s.png" width="48" height="48" alt="gaunhoibomhn" /></a> <a title="Đĩa camera - Dụng cụ xóc đĩa bịp thời công nghệ số" class="Tooltip" href="threads/dia-camera-dung-cu-xoc-dia-bip-thoi-cong-nghe-so.48721/"> Đĩa camera - Dụng cụ xóc đĩa... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/gaunhoibomhn.7634/" class="username">gaunhoibomhn</a> posted <abbr class="DateTime" data-time="1507878409" data-diff="460345" data-datestring="13/10/17" data-timestring="14:06">13/10/17 lúc 14:06</abbr> </div> </li> <li class="thread-48427 thread-node-89"> <a href="members/gaunhoibomhn.7634/" class="avatar Av7634s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/casual/xenforo/avatars/avatar_s.png" width="48" height="48" alt="gaunhoibomhn" /></a> <a title="Quân vị xóc đĩa và bệ nam châm: Chiêu xóc đĩa cũ vẫn còn xài" class="Tooltip" href="threads/quan-vi-xoc-dia-va-be-nam-cham-chieu-xoc-dia-cu-van-con-xai.48427/"> Quân vị xóc đĩa và bệ nam châm:... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/gaunhoibomhn.7634/" class="username">gaunhoibomhn</a> posted <span class="DateTime" title="11/10/17 lúc 15:55">11/10/17</span> </div> </li> <li class="thread-47808 thread-node-89"> <a href="members/gaunhoibomhn.7634/" class="avatar Av7634s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/casual/xenforo/avatars/avatar_s.png" width="48" height="48" alt="gaunhoibomhn" /></a> <a title="Đăng nhập hàng ngày nhận 200 xu thưởng tháng 10" class="Tooltip" href="threads/dang-nhap-hang-ngay-nhan-200-xu-thuong-thang-10.47808/"> Đăng nhập hàng ngày nhận 200 xu... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/gaunhoibomhn.7634/" class="username">gaunhoibomhn</a> posted <span class="DateTime" title="5/10/17 lúc 14:03">5/10/17</span> </div> </li> <li class="thread-47652 thread-node-89"> <a href="members/hala0010.7622/" class="avatar Av7622s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/casual/xenforo/avatars/avatar_male_s.png" width="48" height="48" alt="hala0010" /></a> <a title="Cách làm đẹp da như thế nào là đúng an toàn" class="Tooltip" href="threads/cach-lam-dep-da-nhu-the-nao-la-dung-an-toan.47652/"> Cách làm đẹp da như thế nào là... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/hala0010.7622/" class="username">hala0010</a> posted <span class="DateTime" title="3/10/17 lúc 19:13">3/10/17</span> </div> </li> </ul> </div> <div id="PreviewTooltip"> <span class="arrow"><span></span></span> <div class="section"> <div class="primaryContent previewContent"> <span class="PreviewContents">Đang tải...</span> </div> </div> </div>";s:4:"time";i:1508338754;}s:18:"member_trophies_22";a:2:{s:4:"html";s:4004:"<div class="avatarList"> <ul> <li class="thread-49772 thread-node-108"> <a href="members/vnn47game.5231/" class="avatar Av5231s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/casual/xenforo/avatars/avatar_male_s.png" width="48" height="48" alt="vnn47game" /></a> <a title="Hướng dẫn tải game Nplay v9.1 hack cho điện thoại Android iOS" class="Tooltip" href="threads/huong-dan-tai-game-nplay-v9-1-hack-cho-dien-thoai-android-ios.49772/"> Hướng dẫn tải game Nplay v9.1... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/vnn47game.5231/" class="username">vnn47game</a> posted <abbr class="DateTime" data-time="1508332129" data-diff="6187" data-datestring="18/10/17" data-timestring="20:08">18/10/17 lúc 20:08</abbr> </div> </li> <li class="thread-49771 thread-node-108"> <a href="members/anan99.8614/" class="avatar Av8614s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/casual/xenforo/avatars/avatar_female_s.png" width="48" height="48" alt="anan99" /></a> <a title="Đổi card điện thoại ra card game ở đâu uy tín?" class="Tooltip" href="threads/doi-card-dien-thoai-ra-card-game-o-dau-uy-tin.49771/"> Đổi card điện thoại ra card... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/anan99.8614/" class="username">anan99</a> posted <abbr class="DateTime" data-time="1508328790" data-diff="9526" data-datestring="18/10/17" data-timestring="19:13">18/10/17 lúc 19:13</abbr> </div> </li> <li class="thread-49770 thread-node-108"> <a href="members/liulymai.6852/" class="avatar Av6852s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/casual/xenforo/avatars/avatar_female_s.png" width="48" height="48" alt="liulymai" /></a> <a title="3 Kiểu áo sơ mi nam có cổ họa tiết đầy phong cách" class="Tooltip" href="threads/3-kieu-ao-so-mi-nam-co-co-hoa-tiet-day-phong-cach.49770/"> 3 Kiểu áo sơ mi nam có cổ họa... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/liulymai.6852/" class="username">liulymai</a> posted <abbr class="DateTime" data-time="1508328424" data-diff="9892" data-datestring="18/10/17" data-timestring="19:07">18/10/17 lúc 19:07</abbr> </div> </li> <li class="thread-49769 thread-node-108"> <a href="members/nununu1234.4333/" class="avatar Av4333s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/casual/xenforo/avatars/avatar_female_s.png" width="48" height="48" alt="nununu1234" /></a> <a title="các điều cơ bản dành cho người mới chơi đá gà online" class="Tooltip" href="threads/cac-dieu-co-ban-danh-cho-nguoi-moi-choi-da-ga-online.49769/"> các điều cơ bản dành cho người... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/nununu1234.4333/" class="username">nununu1234</a> posted <abbr class="DateTime" data-time="1508324567" data-diff="13749" data-datestring="18/10/17" data-timestring="18:02">18/10/17 lúc 18:02</abbr> </div> </li> <li class="thread-49767 thread-node-108"> <a href="members/prokhong5.7865/" class="avatar Av7865s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/casual/xenforo/avatars/avatar_female_s.png" width="48" height="48" alt="prokhong5" /></a> <a title="Thông tin mới cho người thích cá cược trực tuyến" class="Tooltip" href="threads/thong-tin-moi-cho-nguoi-thich-ca-cuoc-truc-tuyen.49767/"> Thông tin mới cho người thích... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/prokhong5.7865/" class="username">prokhong5</a> posted <abbr class="DateTime" data-time="1508323179" data-diff="15137" data-datestring="18/10/17" data-timestring="17:39">18/10/17 lúc 17:39</abbr> </div> </li> </ul> </div> <div id="PreviewTooltip"> <span class="arrow"><span></span></span> <div class="section"> <div class="primaryContent previewContent"> <span class="PreviewContents">Đang tải...</span> </div> </div> </div>";s:4:"time";i:1508338316;}}
  Run Time: 0.000931
 16. INSERT INTO xf_data_registry
  	(data_key, data_value)
  VALUES
  	(?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE
  	data_value = VALUES(data_value)
  Params: wfc_cce42e7684f61092ee48c, a:2:{s:23:"member_trophies_lock_21";a:2:{s:4:"html";s:1:"0";s:4:"time";i:1508338754;}s:23:"member_trophies_lock_22";a:2:{s:4:"html";s:1:"0";s:4:"time";i:1508338316;}}
  Run Time: 0.009804
 17. SELECT session_activity.*
  	,
  	user.*
  FROM xf_session_activity AS session_activity
  
  	LEFT JOIN xf_user AS user ON
  		(user.user_id = session_activity.user_id)
  WHERE (session_activity.view_date > 1508165954)
  ORDER BY session_activity.view_date DESC
  Run Time: 0.037210
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEsession_activityrangeview_dateview_date4 2493Using where
  SIMPLEusereq_refPRIMARYPRIMARY4nganhdie_ddia.session_activity.user_id1 
 18. SELECT data_value
  FROM xf_data_registry
  WHERE data_key = ?
  Params: boardTotals
  Run Time: 0.000410
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_data_registryconstPRIMARYPRIMARY27const1 
 19. INSERT INTO xf_data_registry
  	(data_key, data_value)
  VALUES
  	(?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE
  	data_value = VALUES(data_value)
  Params: wfc_cce42e7684f61092ee48c, a:2:{s:23:"member_trophies_lock_21";a:2:{s:4:"html";s:1:"0";s:4:"time";i:1508338754;}s:23:"member_trophies_lock_22";a:2:{s:4:"html";s:1:"1";s:4:"time";i:1508338754;}}
  Run Time: 0.000457
 20. SELECT thread.*
  	,
  	user.gender, user.avatar_date, user.gravatar
  FROM xf_thread AS thread 
  
  	LEFT JOIN xf_user AS user ON
  		(user.user_id = thread.user_id)
  WHERE (thread.node_id IN ('108')) AND (thread.discussion_state IN ('visible'))
  ORDER BY thread.post_date DESC
   LIMIT 15
  Run Time: 0.000470
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEthreadindexnode_id_last_post_date,node_id_sticky_state_last_postpost_date4 30Using where
  SIMPLEusereq_refPRIMARYPRIMARY4nganhdie_ddia.thread.user_id1 
 21. SELECT node.*, forum.*
  	
  FROM xf_forum AS forum
  INNER JOIN xf_node AS node ON (node.node_id = forum.node_id)
  
  WHERE node.node_id IN (108, 108, 108, 108, 108, 108, 108, 108, 108, 108, 108, 108, 108, 108, 108)
  Run Time: 0.000666
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEforumrangePRIMARYPRIMARY4 1Using where
  SIMPLEnodeeq_refPRIMARYPRIMARY4nganhdie_ddia.forum.node_id1 
 22. INSERT INTO xf_data_registry
  	(data_key, data_value)
  VALUES
  	(?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE
  	data_value = VALUES(data_value)
  Params: wfc__1_member_trophies, a:2:{s:18:"member_trophies_21";a:2:{s:4:"html";s:3809:"<div class="avatarList"> <ul> <li class="thread-49594 thread-node-89"> <a href="members/gaunhoibomhn.7634/" class="avatar Av7634s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/casual/xenforo/avatars/avatar_s.png" width="48" height="48" alt="gaunhoibomhn" /></a> <a title="Những kinh nghiệm chơi xóc đĩa cho người mới bắt đầu" class="Tooltip" href="threads/nhung-kinh-nghiem-choi-xoc-dia-cho-nguoi-moi-bat-dau.49594/"> Những kinh nghiệm chơi xóc đĩa... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/gaunhoibomhn.7634/" class="username">gaunhoibomhn</a> posted <abbr class="DateTime" data-time="1508297027" data-diff="41727" data-datestring="18/10/17" data-timestring="10:23">18/10/17 lúc 10:23</abbr> </div> </li> <li class="thread-48721 thread-node-89"> <a href="members/gaunhoibomhn.7634/" class="avatar Av7634s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/casual/xenforo/avatars/avatar_s.png" width="48" height="48" alt="gaunhoibomhn" /></a> <a title="Đĩa camera - Dụng cụ xóc đĩa bịp thời công nghệ số" class="Tooltip" href="threads/dia-camera-dung-cu-xoc-dia-bip-thoi-cong-nghe-so.48721/"> Đĩa camera - Dụng cụ xóc đĩa... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/gaunhoibomhn.7634/" class="username">gaunhoibomhn</a> posted <abbr class="DateTime" data-time="1507878409" data-diff="460345" data-datestring="13/10/17" data-timestring="14:06">13/10/17 lúc 14:06</abbr> </div> </li> <li class="thread-48427 thread-node-89"> <a href="members/gaunhoibomhn.7634/" class="avatar Av7634s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/casual/xenforo/avatars/avatar_s.png" width="48" height="48" alt="gaunhoibomhn" /></a> <a title="Quân vị xóc đĩa và bệ nam châm: Chiêu xóc đĩa cũ vẫn còn xài" class="Tooltip" href="threads/quan-vi-xoc-dia-va-be-nam-cham-chieu-xoc-dia-cu-van-con-xai.48427/"> Quân vị xóc đĩa và bệ nam châm:... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/gaunhoibomhn.7634/" class="username">gaunhoibomhn</a> posted <span class="DateTime" title="11/10/17 lúc 15:55">11/10/17</span> </div> </li> <li class="thread-47808 thread-node-89"> <a href="members/gaunhoibomhn.7634/" class="avatar Av7634s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/casual/xenforo/avatars/avatar_s.png" width="48" height="48" alt="gaunhoibomhn" /></a> <a title="Đăng nhập hàng ngày nhận 200 xu thưởng tháng 10" class="Tooltip" href="threads/dang-nhap-hang-ngay-nhan-200-xu-thuong-thang-10.47808/"> Đăng nhập hàng ngày nhận 200 xu... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/gaunhoibomhn.7634/" class="username">gaunhoibomhn</a> posted <span class="DateTime" title="5/10/17 lúc 14:03">5/10/17</span> </div> </li> <li class="thread-47652 thread-node-89"> <a href="members/hala0010.7622/" class="avatar Av7622s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/casual/xenforo/avatars/avatar_male_s.png" width="48" height="48" alt="hala0010" /></a> <a title="Cách làm đẹp da như thế nào là đúng an toàn" class="Tooltip" href="threads/cach-lam-dep-da-nhu-the-nao-la-dung-an-toan.47652/"> Cách làm đẹp da như thế nào là... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/hala0010.7622/" class="username">hala0010</a> posted <span class="DateTime" title="3/10/17 lúc 19:13">3/10/17</span> </div> </li> </ul> </div> <div id="PreviewTooltip"> <span class="arrow"><span></span></span> <div class="section"> <div class="primaryContent previewContent"> <span class="PreviewContents">Đang tải...</span> </div> </div> </div>";s:4:"time";i:1508338754;}s:18:"member_trophies_22";a:2:{s:4:"html";s:4005:"<div class="avatarList"> <ul> <li class="thread-49772 thread-node-108"> <a href="members/vnn47game.5231/" class="avatar Av5231s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/casual/xenforo/avatars/avatar_male_s.png" width="48" height="48" alt="vnn47game" /></a> <a title="Hướng dẫn tải game Nplay v9.1 hack cho điện thoại Android iOS" class="Tooltip" href="threads/huong-dan-tai-game-nplay-v9-1-hack-cho-dien-thoai-android-ios.49772/"> Hướng dẫn tải game Nplay v9.1... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/vnn47game.5231/" class="username">vnn47game</a> posted <abbr class="DateTime" data-time="1508332129" data-diff="6625" data-datestring="18/10/17" data-timestring="20:08">18/10/17 lúc 20:08</abbr> </div> </li> <li class="thread-49771 thread-node-108"> <a href="members/anan99.8614/" class="avatar Av8614s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/casual/xenforo/avatars/avatar_female_s.png" width="48" height="48" alt="anan99" /></a> <a title="Đổi card điện thoại ra card game ở đâu uy tín?" class="Tooltip" href="threads/doi-card-dien-thoai-ra-card-game-o-dau-uy-tin.49771/"> Đổi card điện thoại ra card... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/anan99.8614/" class="username">anan99</a> posted <abbr class="DateTime" data-time="1508328790" data-diff="9964" data-datestring="18/10/17" data-timestring="19:13">18/10/17 lúc 19:13</abbr> </div> </li> <li class="thread-49770 thread-node-108"> <a href="members/liulymai.6852/" class="avatar Av6852s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/casual/xenforo/avatars/avatar_female_s.png" width="48" height="48" alt="liulymai" /></a> <a title="3 Kiểu áo sơ mi nam có cổ họa tiết đầy phong cách" class="Tooltip" href="threads/3-kieu-ao-so-mi-nam-co-co-hoa-tiet-day-phong-cach.49770/"> 3 Kiểu áo sơ mi nam có cổ họa... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/liulymai.6852/" class="username">liulymai</a> posted <abbr class="DateTime" data-time="1508328424" data-diff="10330" data-datestring="18/10/17" data-timestring="19:07">18/10/17 lúc 19:07</abbr> </div> </li> <li class="thread-49769 thread-node-108"> <a href="members/nununu1234.4333/" class="avatar Av4333s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/casual/xenforo/avatars/avatar_female_s.png" width="48" height="48" alt="nununu1234" /></a> <a title="các điều cơ bản dành cho người mới chơi đá gà online" class="Tooltip" href="threads/cac-dieu-co-ban-danh-cho-nguoi-moi-choi-da-ga-online.49769/"> các điều cơ bản dành cho người... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/nununu1234.4333/" class="username">nununu1234</a> posted <abbr class="DateTime" data-time="1508324567" data-diff="14187" data-datestring="18/10/17" data-timestring="18:02">18/10/17 lúc 18:02</abbr> </div> </li> <li class="thread-49767 thread-node-108"> <a href="members/prokhong5.7865/" class="avatar Av7865s" data-avatarhtml="true"><img src="styles/casual/xenforo/avatars/avatar_female_s.png" width="48" height="48" alt="prokhong5" /></a> <a title="Thông tin mới cho người thích cá cược trực tuyến" class="Tooltip" href="threads/thong-tin-moi-cho-nguoi-thich-ca-cuoc-truc-tuyen.49767/"> Thông tin mới cho người thích... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/prokhong5.7865/" class="username">prokhong5</a> posted <abbr class="DateTime" data-time="1508323179" data-diff="15575" data-datestring="18/10/17" data-timestring="17:39">18/10/17 lúc 17:39</abbr> </div> </li> </ul> </div> <div id="PreviewTooltip"> <span class="arrow"><span></span></span> <div class="section"> <div class="primaryContent previewContent"> <span class="PreviewContents">Đang tải...</span> </div> </div> </div>";s:4:"time";i:1508338754;}}
  Run Time: 0.000955
 23. INSERT INTO xf_data_registry
  	(data_key, data_value)
  VALUES
  	(?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE
  	data_value = VALUES(data_value)
  Params: wfc_cce42e7684f61092ee48c, a:2:{s:23:"member_trophies_lock_21";a:2:{s:4:"html";s:1:"0";s:4:"time";i:1508338754;}s:23:"member_trophies_lock_22";a:2:{s:4:"html";s:1:"0";s:4:"time";i:1508338754;}}
  Run Time: 0.000343
 24. SELECT title, phrase_text
  FROM xf_phrase_compiled
  WHERE language_id = ?
  	AND title IN ('members_online_now', 'forum_statistics')
  Params: 2
  Run Time: 0.000441
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_phrase_compiledrangePRIMARYPRIMARY106 2Using where
 25. SELECT title, template_compiled
  FROM xf_template_compiled
  WHERE title IN ('dark_azucloud')
  	AND style_id = ?
  	AND language_id = ?
  Params: 8, 2
  Run Time: 0.000395
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_template_compiledconstPRIMARYPRIMARY60const,const,const1 

Included Files (111, XenForo Classes: 53)

 1. index.php
 2. library/XenForo/Autoloader.php
 3. library/XenForo/Application.php
 4. library/Zend/Registry.php
 5. library/Lgpl/utf8.php
 6. library/Zend/Config.php
 7. library/config.php
 8. hn/config.php
 9. library/XenForo/FrontController.php
 10. library/XenForo/Dependencies/Public.php
 11. library/XenForo/Dependencies/Abstract.php
 12. library/Zend/Controller/Request/Http.php
 13. library/Zend/Controller/Request/Abstract.php
 14. library/Zend/Uri.php
 15. library/Zend/Controller/Response/Http.php
 16. library/Zend/Controller/Response/Abstract.php
 17. library/XenForo/Model/DataRegistry.php
 18. library/XenForo/Model.php
 19. library/Zend/Db.php
 20. library/Zend/Db/Adapter/Mysqli.php
 21. library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php
 22. library/Zend/Db/Select.php
 23. library/Zend/Db/Expr.php
 24. library/Zend/Db/Profiler.php
 25. library/Zend/Db/Statement/Mysqli.php
 26. library/Zend/Db/Statement.php
 27. library/Zend/Db/Statement/Interface.php
 28. library/Zend/Db/Profiler/Query.php
 29. library/XenForo/CodeEvent.php
 30. library/XenForo/Options.php
 31. library/XenForo/Link.php
 32. library/XenForo/Template/Helper/Core.php
 33. library/WidgetFramework/Listener.php
 34. library/WidgetFramework/Option.php
 35. library/Tinhte/XenTag/Listener.php
 36. library/XenForo/CacheRebuilder/Abstract.php
 37. library/XenForo/Router.php
 38. library/XenForo/Route/Filter.php
 39. library/XenForo/Route/Interface.php
 40. library/XenForo/Route/ResponseSuffix.php
 41. library/XenForo/Route/Prefix.php
 42. library/WidgetFramework/Route/Filter/PageX.php
 43. library/XenForo/Route/Prefix/Members.php
 44. library/XenForo/RouteMatch.php
 45. library/XenForo/ControllerPublic/Member.php
 46. library/XenForo/ControllerPublic/Abstract.php
 47. library/XenForo/Controller.php
 48. library/ChipXF/MoreThread/Listener.php
 49. library/Brivium/CaptchaPosting/EventListeners/Listener.php
 50. library/Brivium/BriviumLibrary/EventListeners.php
 51. library/xenCODE/AutoPing/Listener.php
 52. library/XenForo/Input.php
 53. library/XenForo/Session.php
 54. library/XenForo/Helper/Ip.php
 55. library/XenForo/Visitor.php
 56. library/XenForo/Model/User.php
 57. library/VietXfAdvStats/Listener.php
 58. library/WidgetFramework/XenForo/Model/User.php
 59. library/VietXfAdvStats/XenForo/Model/User.php
 60. library/XenForo/Permission.php
 61. library/XenForo/Phrase.php
 62. library/XenForo/Locale.php
 63. library/XenForo/ControllerHelper/UserProfile.php
 64. library/XenForo/ControllerHelper/Abstract.php
 65. library/XenForo/Model/UserProfile.php
 66. library/XenForo/Model/Trophy.php
 67. library/XenForo/ControllerResponse/View.php
 68. library/XenForo/ControllerResponse/Abstract.php
 69. library/XenForo/Helper/Cookie.php
 70. library/XenForo/ViewRenderer/HtmlPublic.php
 71. library/XenForo/ViewRenderer/Abstract.php
 72. library/XenForo/Template/Public.php
 73. library/XenForo/Template/Abstract.php
 74. library/WidgetFramework/Core.php
 75. library/XenForo/Model/Moderator.php
 76. library/WidgetFramework/Model/Widget.php
 77. library/WidgetFramework/Helper/Sort.php
 78. library/WidgetFramework/WidgetRenderer.php
 79. library/Dark/AzuCloud/EventListener/FrontControllerPreView.php
 80. library/Dark/AzuCloud/Model/Nakano.php
 81. library/XenForo/ViewPublic/Base.php
 82. library/XenForo/View.php
 83. library/WidgetFramework/XenForo/View1.php
 84. library/xenCODE/MetaKeywords/Listener.php
 85. library/WidgetFramework/WidgetRenderer/Html.php
 86. library/WidgetFramework/WidgetRenderer/Threads.php
 87. library/WidgetFramework/Model/Cache.php
 88. library/WidgetFramework/WidgetRenderer/OnlineUsers.php
 89. library/WidgetFramework/WidgetRenderer/Stats.php
 90. library/VietXfAdvStats/Model/GetUserGroup.php
 91. library/WidgetFramework/Template/Extended.php
 92. library/WidgetFramework/Helper/String.php
 93. library/XenForo/Model/Thread.php
 94. library/WidgetFramework/XenForo/Model/Thread.php
 95. library/Tinhte/XenTag/XenForo/Model/Thread.php
 96. library/VietXfAdvStats/XenForo/Model/Thread.php
 97. library/XenForo/Model/Node.php
 98. library/XenForo/Model/Forum.php
 99. library/Tinhte/XenTag/XenForo/Model/Forum.php
 100. library/XenForo/Helper/String.php
 101. library/XenForo/Model/Avatar.php
 102. library/XenForo/Route/Prefix/Threads.php
 103. library/Zend/Exception.php
 104. library/XenForo/Model/Session.php
 105. library/WidgetFramework/WidgetRenderer/Empty.php
 106. library/XenForo/Debug.php
 107. library/Dark/AzuCloud/EventListener/TemplateHook.php
 108. library/VietXfAdvStats/Option.php
 109. library/Tinhte/XenTag/Helper.php
 110. library/Tinhte/XenTag/Constants.php
 111. library/XenForo/ViewRenderer/Json.php